PAJMON CPT

Cudzoziemcy ratują polską gospodarkę – czyli, jak skutecznie i szybko zatrudniać cudzoziemców do pracy w Polsce

Cudzoziemcy ratują polską gospodarkę
Cudzoziemcy ratują polską gospodarkę

„Od kilku lat Polska jest liderem w Europie pod względem przyjazdów cudzoziemców w celu wykonywania pracy” – informuje Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Polska okazuje się idealną przystanią głównie dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji, czy Indii. Rosnąca imigracja ukraińska trwa od 2014 roku. Według nieoficjalnych szacunków w Polsce może przebywać między 2 a 2,5 mln Ukraińców. Średnio co 30 pracownik jest dzisiaj właśnie narodowości ukraińskiej. W Polsce, która walczy z deficytem pracowników i niekorzystnymi trendami demograficznymi, zapotrzebowanie na cudzoziemców z Ukrainy i Azji jest olbrzymie. Oni również dokładają „swoje trzy grosze” do polskiego PKB. Potwierdzają to statystyki.

Cudzoziemcy w Polsce: rekordowy 2021 rok, a będzie jeszcze lepiej

Tylko w 2021 r. w Polsce wydano: 504172 zezwoleń na pracę dla cudzoziemca (dotyczą pracy długoterminowej od roku do trzech lat), 1979886 oświadczeń o powierzeniu pracy (związane z pracą krótkoterminową trwającą do pół roku w ciągu 12 miesięcy; od 29.01.2022 r. – okres dopuszczalnej pracy został wydłużony do 24 miesięcy!) oraz 401843 zezwoleń na pracę sezonową (to praca wykonywana przez dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, część turystyki, uznanych jako sezonowe), co daje zawrotną liczbę 2885901 dokumentów!

Po rekordowym 2021 r. również w 2022 r. spodziewamy się gigantycznego napływu obcokrajowców do Polski. „Fala uderzeniowa” zwłaszcza Ukraińców może być nawet trzy razy większa niż w 2021 roku. Dzisiaj, gdy wojna na Ukrainie stała się faktem, obserwujemy szturmowy napływ uchodźców ze Wschodu do naszego kraju.

Tylko w ciągu pierwszych sześciu dni agresji Rosji na Ukrainę granice Polski przekroczyło blisko 500 tys. Ukraińców, głównie kobiety z małymi dziećmi. Państwo polskie zapowiada daleko idącą pomoc uchodźcom z Ukrainy i uproszczenie zasad związanych z zatrudnianiem Ukraińców w naszym kraju.

Status uchodźcy i co dalej?

– Jeśli Ukraińcy będą ubiegać się o wizę humanitarną czy ochronę międzynarodową (status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej), powinni mieć ułatwioną również drogę do załatwienia wszystkich formalności związanych z podjęciem pracy w Polsce. Wnioski rozpatrywane w trybie przyspieszonym będą tutaj na wagę złota. To od polskiego państwa zależeć będzie, czy przepisy prawa pozwolą na szybkie podjęcie przez nich legalnej pracy i sprowadzenia ich rodzin do Polski. Tymczasem rynek pracy w Polsce jest bardzo chłonny – mówi Artur Czart, prezes Zarządu Pajmon CPT.

Nie bez znaczenia pozostają również kwestie finansowe. Pracownicy z zagranicy zarabiają w Polsce kilka razy więcej niż w swoim ojczystym kraju (dla przykładu Ukraińcy – nawet trzy razy więcej).

Lawina ofert dla pracowników z zagranicy przybrała na sile również po rewolucyjnych zmianach w ustawie o cudzoziemcach – nowe regulacje obowiązują od 29 stycznia 2022 roku. Jedna z najważniejszych zmian w przepisach dotyczy okresu wydłużenia z 6 miesięcy do dwóch lat czasu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Dotyczy pracowników z sześciu krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Uproszczone procedury związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce to wielki ukłon w stronę pracodawców w Polsce i próba ratowania ich firm.

Jak skutecznie i szybko zatrudniać cudzoziemców do pracy w Polsce, np. inżyniera budownictwa z Indii, elektromontera z uprawnieniami SEP z Gruzji albo spawacza TIG z Ukrainy?

Rekrutację warto oddać w ręce sprawdzonych centrów pracy, które mają swoją renomę. Korzystanie z usług firm pozyskujących odpowiednich pracowników to wielkie ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy nie muszą poświęcać czasu na kosztowne i nieefektywne rekrutacje. Dlatego centra pracy w bardzo krótkim czasie znajdują pracowników, zgodnych z profilem zapotrzebowania indywidualnego Kontrahenta. Wielki popyt na personel z zagranicy dotyczy zarówno pracowników produkcyjnych, jak i specjalistów. Aby wybrać najlepszych, kandydaci do pracy są skrupulatnie sprawdzani. Gdy zachodzi konieczność, to przyszli pracownicy tacy jak np.: elektrycy, spawacze Mig-Mag, czy np. operatorzy maszyn CNC przedstawiają dyplomy ukończonych szkół zawodowych, certyfikaty potwierdzające ich kompetencje lub rekomendacje od poprzednich pracodawców.

Ponad 270 tysięcy zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców

Pracę w Polsce podejmują głównie cudzoziemcy z krajów nienależących do Unii Europejskiej/ EOG i Szwajcarii. Są to kadry pracowników z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, czy Indii. Pracownik z zagranicy musi legitymować się legalnym zatrudnieniem, jak i tytułem pobytowym w Polsce.

Cudzoziemiec może wjechać do Polski i podjąć zatrudnienie na podstawie odpowiedniej wizy (wydawana przez polski konsulat w kraju pochodzenia cudzoziemca), karty pobytu (wydawana w Polsce przez wojewodę) lub w ruchu bezwizowym. Wiza poświadcza zgodę władz kraju na wjazd i pobyt konkretnej osoby na jego terytorium. W zależności od jej rodzaju, jest wydawana maksymalnie do 1 roku.

Najczęściej do Polski przybywają jednak pracownicy z zagranicy w ramach tzw. ruchu bezwizowego – nie muszą wówczas posiadać wizy lub karty pobytu, i są to głównie obywatele Ukrainy. Mogą legalnie wykonywać pracę w Polsce pod warunkiem posiadania ważnego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Ruch bezwizowy uprawnia do pobytu w Polsce przez okres 90 dni w ciągu 180 dni. Po upływie tego okresu, gdy cudzoziemiec zamierza pozostać w Polsce dłużej, to w czasie swojego legalnego pobytu w Polsce, ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata) do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jak informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców: „W 2021 r. urzędy wojewódzkie rozpatrzyły rekordową liczbę wniosków dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców. Decyzje otrzymało nieco ponad 270 tys. osób. To o 30 proc. więcej zakończonych spraw niż w 2020 r.”.

Warto wiedzieć: Zasady legalizacji pracy i pobytu cudzoziemca w Polsce

Dla zalegalizowania zatrudnienia cudzoziemca w Polsce pracodawca (w tym przypadku centrum pracy, które potem deleguje pracownika do firmy Kontrahenta) musi spełnić kilka obowiązków.

1. Pracodawca musi posiadać dokument pozwalający na pracę cudzoziemca w Polsce: zezwolenie na pracę cudzoziemca (typ A, B, C, D i E) lub zezwolenie na pracę sezonową (typ S) lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dla pracowników sześciu krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji). Dokumenty podpisuje sam kandydat (umowa jest przygotowana w języku zrozumiałym dla niego).

2. Ważne jest to, aby zweryfikować, czy cudzoziemiec posiada ważny dokument pobytowy – wizę lub zezwolenie na pobyt. Jeśli tak, to sporządza kopię tego dokumentu i przechowuje go przez cały okres pracy cudzoziemca w Polsce. Dokumentem pozwalającym na pracę w Polsce jest także zezwolenie na pobyt czasowy i pracę tzw. zezwolenie jednolite, uzyskiwane w ramach jednej procedury. O ten dokument ubiega się u wojewody sam cudzoziemiec przebywający już legalnie na terytorium Polski i chcący wykonywać pracę powyżej 3 miesięcy. Cudzoziemiec może wykonywać pracę bez zezwolenia – dotyczy takich grup, jak: uchodźcy, małżonkowie obywateli polskich, posiadacze zezwolenia na pobyt stały, posiadacze zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Pracodawca musi zatrudnić cudzoziemca na warunkach zawartych w zezwoleniu lub oświadczeniu.

4. Pracodawca zgłasza cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, jeśli taka powinność wynika z warunków umowy.

Pajmon CPT zatrudnia cudzoziemców w oparciu o zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Rodzaj dokumentu zapewniający pracę w PolsceDla kogo?Kto wydaje dokument?Średni czas oczekiwania na dokumentCzas legalnej pracy zgodny z dokumentem
Zezwolenie na pracęcudzoziemcy spoza UE/EOG, Szwajcariiurząd wojewódzkido 30 dnido 3 lat
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowiobywatele sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainypowiatowy urząd pracydo 7 dnido 24 miesięcy (po zmianach w ustawie o cudzoziemcach – od 29.01.2022 r.)

Jak wygląda proces rekrutacji pracowników przez centra pracy?

Dla przykładu jedna z firm produkcyjnych z Tychów (woj. śląskie) 1 lutego 2022 r. zgłasza zapotrzebowanie na 50 pracowników produkcyjnych. W pierwszej kolejności rekruterzy Pajmon CPT sprawdzają dostępność pracowników w bazie kandydatów. Jeśli w systemie znajduje się odpowiedni personel, od razu kieruje go do firmy Klienta. Jeśli zaś brakuje kandydatów, rozpoczyna się przyspieszony proces rekrutacji. Odpowiadają za niego rekruterzy Pajmon CPT z biur zlokalizowanych np. w Polsce i na Ukrainie. Korzystają oni również z informacji uzyskanych od pośredników przebywających w różnych krajach za granicą: np. Ukraina, Indie lub wspomagają się różnymi działaniami promocyjnymi (reklamy ofert pracy w internecie, live chat, inne). Najważniejsza jest szybkość i efekty działań. Sami wychodzą do kandydatów albo kandydaci ich znajdują, bo odpisują na konkretne zgłoszenie, dzwonią.

Rekruterzy Pajmon CPT kontaktują się telefonicznie lub e-mailowo z potencjalnym kandydatem i przeprowadzają z nim wywiad. Pytają m.in. o to, czy kiedyś pracował już w Polsce i w jakim zawodzie, jakie ma kompetencje, w jakim stopniu zna język polski, kiedy może przyjechać do Polski i na jakim stanowisku może pracować, czy planuje krótki czy dłuższy pobyt w Polsce. Rekruterzy upewniają się również, czy cudzoziemiec posiada ważny dokument pobytowy – wizę lub zezwolenie na pobyt. Najczęściej pracownicy z zagranicy – głównie z Ukrainy chcą przyjechać do Polski w ramach ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego.

Gdy cudzoziemiec zgadza się na pracę w Polsce. Co dalej?

Gdy kandydat zgadza się na warunki zatrudnienia w Polsce, w następnym kroku przesyła zdjęcie swojego paszportu. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane od kandydata są przekazywane do odpowiedniego organu: urzędu wojewódzkiego, czy powiatowego urzędu pracy, w zależności od rodzaju potrzebnego dokumentu, by legalnie pracować w Polsce: zezwolenie / oświadczenie.

Po wydaniu dokumentu, trafia on do kandydata. Po ustaleniu daty przyjazdu do Polski, zakupu biletu podróżnego i wytłumaczeniu kandydatowi, w jaki sposób trafi do centrali Pajmon CPT, osoba ta przyjeżdża do Polski. Pracownik jest odbierany przez koordynatora Pajmon CPT z ustalonego miejsca np. z dworca PKP w Katowicach lub sam dociera do biura głównego znajdującego się w Rybniku. Tutaj przyszły pracownik podpisuje dokumenty. Później sam przyjeżdża do zakładu pracy w Polsce, w którym będzie pracować albo koordynator Pajmon CPT zawozi go na miejsce zakwaterowania. Jeśli cudzoziemiec musi być poddany izolacji / kwarantannie, trafia na wskazane przez centrum pracy miejsce zakwaterowania. W ustalonym czasie pracownik rozpoczyna swój okres zatrudnienia. Koszty zakwaterowania, kwarantanny i wszystkie sprawy administracyjne oraz kadrowo-płacowe, a także badania lekarskie, BHB są w gestii Pajmon CPT. Kontrahent, który posiada pracownika z zagranicy w swojej firmie, nie ponosi więc żadnych dodatkowych kosztów.

Leasing pracowniczy i outsourcing – nasze formy pracy

Formy pracy Pajmon CPT to: leasing pracowniczy, outsourcing pracowniczy i outsourcing usług. Leasing to czasowe „wypożyczenie” pracownika do firmy Klienta. Z kolei outsourcing pracowniczy to wynajem pracowników wraz z powierzeniem Pajmon CPT prowadzenia spraw administracyjnych i kadrowo-płacowych. Natomiast outsourcing usług to zlecenie wykonania Pajmon CPT konkretnej usługi np. postawienia fundamentów domu. Wówczas Pajmon CPT zarządza personelem delegowanym do firmy Kontrahenta, bierze odpowiedzialność za terminowość i efektywność wykonania konkretnej usługi. To Pajmon CPT ustala określoną liczbę pracowników, wysokość stawki za 1 roboczogodzinę. Firma wskazuje też czas wykonanej pracy oraz wraz z zespołem pracowników wysyła do firmy Klienta koordynatora, który nadzoruje pracę personelu.

Dzięki znajomości rynku pracy i zaangażowaniu pracowników, tylko w ciągu trzech lat Pajmon CPT zaufało ponad 5000 pracowników z zagranicy. Firma oddelegowała ich do blisko 210 przedsiębiorstw na terenie całej Polski. Obecnie współpracuje z ponad 80 Kontrahentami.

Masz pytania dotyczące zatrudnienia obcokrajowców w Twojej firmie? Jesteś zainteresowany procesem rekrutacji? Zapraszamy do kontaktu z nami:

Monika Cieślik, Asystentka Biura Zarządu Pajmon CPT, tel.: +48 790 570 880, e-mail: monika.cieslik@pajmon.com.pl

WWW: www.pajmon.com.pl

Zobacz nas na: YT, I, TT, Fb, In:

Śledź nas na YT

Jesteśmy też obecni na Instagramie 

Jesteśmy też obecni na Tik-Toku

Polub nas na Facebooku

Polub nas na LinkedIN

—–

Zobacz też nasze inne artykuły:

Skuteczny onboarding, czyli jaki? Sprawdź

O czym mogą marzyć krowy? Czyli kreatywność w biznesie nie tylko od święta

Ukraińcy skarżą się na polskich pracodawców. Komu mogą więc zaufać?

Co słychać u naszych dwóch kotów argentyńskich ze śląskiego zoo? Sprawdź

Jak rozliczyć Ukraińca z pracy w Polsce? Pajmon CPT pomoże

Pracownicy do pracy w Polsce są… poza granicami naszego kraju

Rewolucja w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. To ukłon w stronę pracodawców

Porównanie cen na Ukrainie i w Polsce: koszyk zakupowy – 14 produktów, emerytury, zarobki

Automatyzacja w polskich zakładach pracy. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej

Hindusi na polskim rynku pracy. Popierasz ten trend?

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy w kontakcie
Залишайтеся на зв'язку