Co dostajesz?

Pracownik
jest ważny

Zobacz, jak mieszkają nasi pracownicy w Polsce, co składa się na wyposażenie mieszkania i czy warunki są dla Ciebie odpowiednie. Posiadamy wiele mieszkań pracowniczych, dzięki czemu nie będziesz marnował czasu na dojazdy do miejsca pracy.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami, które pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości. Znajdziesz w nich między innymi informacje na temat m.in.: legalizacji pobytu i pracy w Polsce, kosztów utrzymania w Polsce, czy np. metod rozliczeń za pracę w Polsce.

Załączamy również aktualną broszurę informacyjną zawierającą najświeższe informacje .

Andrychów
Błonie
Leszno
Ożarów Mazowiecki
Wodzisław Śląski
Żory
Świebodzice
Dębno
Knurów
Tychy
Rybnik Stodoły
Tychy ul. Nad JezioremZobacz mieszkania

Jesteśmy firmą, która zapewnia kompleksową obsługę pracownika. Jeśli potrzebujesz zakwaterowania, możesz skorzystać z jednego z naszych mieszkań pracowniczych. Dodatkowo takie rozwiązanie znacznie obniża koszt utrzymania, co w konsekwencji pozwala oszczędzić Ci więcej gotówki.

Wiele ofert pracy

Zobacz, co możemy Ci zaoferować. W naszej bazie znajdziesz wiele ofert pracy dostosowanych do różnych kwalifikacji.


Pełna oferta

Najczęstsze pytania

Ile pracownik płaci za mieszkanie w Polsce?

Pajmon CPT oferuje darmowe zamieszkanie w Polsce. Firma stara się zapewnić, jak najlepsze warunki lokalowe, z pełnym wyposażeniem, aneksem kuchennym i łazienką oraz z innymi udogodnieniami. 

Pracownik z zagranicy płaci tylko 300-310 zł za media na miesiąc. Zakwaterowanie na czas kwarantanny również jest bezpłatne.

 Pracownik we własnym zakresie pokrywa koszty związane z wyżywieniem i transportem do miejsca pracy. Często jednak zdarza się tak, że zakład pracy znajduje się blisko miejsca zamieszkania. Dlatego wielu pracowników chodzi do pracy pieszo lub dojeżdża autobusami – np. w mieście Żory funkcjonuje Darmowa Komunikacja Miejska. W niektórych przypadkach firma również oferuje darmowy transport z miejsca zamieszkania do zakładu pracy.

Czy możliwe są nadgodziny w pracy?

Wiele zakładów pracy na terenie Polski oferuje możliwość pracy w wymiarze nawet 10 i 12 godzin dziennie, pracę w weekendy, w systemie dwu- lub trzyzmianowym. To w głównej mierze od samego pracownika zależy, ile godzin będzie pracować każdego dnia. Więcej godzin pracy, to wyższe wynagrodzenie.

Jakie dokumenty potrzebuje pracownik z zagranicy?

1. CUDZOZIEMCY, z wyjątkiem obywateli Ukrainy:

Pracę w Polsce podejmują głównie cudzoziemcy z krajów nienależących do Unii Europejskiej/ EOG i Szwajcarii. Są to kadry pracowników z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, czy Indii. Pracownik z zagranicy musi legitymować się legalnym zatrudnieniem, jak i tytułem pobytowym w Polsce.

Cudzoziemiec może wjechać do Polski i podjąć zatrudnienie na podstawie odpowiedniej wizy (wydawana przez polski konsulat w kraju pochodzenia cudzoziemca), karty pobytu (wydawana w Polsce przez wojewodę) lub na podstawie paszportu biometrycznego w tzw. ruchu bezwizowym. Wiza poświadcza zgodę władz kraju na wjazd i pobyt konkretnej osoby na jego terytorium. W zależności od jej rodzaju, jest wydawana maksymalnie do 1 roku.

Najczęściej do Polski przybywają jednak pracownicy z zagranicy w ramach tzw. ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego – nie muszą wówczas posiadać wizy lub karty pobytu. Mogą legalnie wykonywać pracę w Polsce pod warunkiem posiadania ważnego zezwolenia na pracę (do trzech lat) lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (do dwóch lat). Ruch bezwizowy (dotyczy obywateli: Gruzji, Mołdawii, Armenii, Białorusi, Rosji) uprawnia do pobytu w Polsce przez okres 90 dni w ciągu 180 dni. Po upływie tego okresu, gdy cudzoziemiec zamierza pozostać w Polsce dłużej, to w czasie swojego legalnego pobytu w Polsce, ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata) do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

2. WYŁĄCZNIE OBYWATELE UKRAINY:

12 marca br. weszły w życie przepisy specustawy ukraińskiej dotyczące uproszczenia procedur zatrudniania i pobytu uchodźców z Ukrainy w związku z trwającą w tym państwie wojną. Nowe regulacje obowiązują z datą wsteczną od 24 lutego 2022 roku, czyli od dnia inwazji Rosji na Ukrainę i dotyczą wszystkich obywateli Ukrainy, bez względu na to, czy są uchodźcami wojennymi i przybyli do Polski w pierwszym dniu wojny, czyli 24 lutego 2022 r., czy przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 23 lutego 2022 r. Zgodnie z zapisami nowej ustawy obywatele Ukrainy zyskują z automatu prawo do podjęcia pracy w Polsce i legalny pobyt ważny przez okres 18 miesięcy. 

Przed wejściem w życie przepisów specustawy ukraińskiej (przed 24 lutego 2022 r.) dokumentami legalizującymi pobyt cudzoziemców, w tym Ukraińców, w Polsce były: odpowiednia wiza (wydawana przez polski konsulat w kraju pochodzenia cudzoziemca, w zależności od jej rodzaju ważna była do 1 roku), zezwolenie na pobyt stały lub czasowy (wydawany w Polsce przez wojewodę) lub paszport biometryczny, w oparciu o który w ramach ruchu bezwizowego Ukrainiec przyjeżdżał do Polski (pobyt w Polsce ważny 90 dni w ciągu 180 dni). Przed 24 lutego 2022 r. obywatel Ukrainy mógł legalnie pracować w Polsce, posiadając albo: oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (ważne do 2 lat), zezwolenie na pracę (ważne do 3 lat), zezwolenie jednolite (zezwolenie na pobyt i pracę), albo zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach uważanych typowo za sezonowe, np. turystyka, gastronomia).

Specustawa ukraińska, której zapisy obowiązują z datą wsteczną od 24 lutego 2022 r., ułatwia wszystkim obywatelom Ukrainy legalizację pobytu oraz dostęp do polskiego rynku pracy. Ukraińcy uciekający przed wojną i przekraczający granicę Polski otrzymują legalny pobyt ważny przez 18 miesięcy. Do rejestracji pobytu wystarczy im pieczątka wjazdu wbijana przez Straż Graniczną. Jeśli rejestracja nie nastąpi z chwilą przekraczania granicy Polski, to obywatel Ukrainy ubiega się o wniosek legalizujący pobyt nie później niż 60 dni od dnia wjazdu do Polski.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy ukraińskiej, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium RP, nadaje się numer PESEL, który uprawnia do skorzystania z szeregu usług publicznych, w tym np. do otrzymania świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500 plus, czy środków z programu Dobry start i innych przywilejów. Rejestracja w bazie numerów PESEL odbywa się od środy, 16 marca 2022 r. O przyznanie numeru PESEL ubiega się sam Ukrainiec. Wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą uzyskać profil zaufany.

Obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie na terenie Polski, po 9 miesiącach może wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy, przyznawane jednorazowo na okres 3 lat. Taki wniosek obywatel Ukrainy składa samodzielnie u wojewody.

Ukraińcy, którzy przebywali legalnie w Polsce przed wojną, mają wydłużoną ważność dokumentów pobytowych do końca 2022 r. – chodzi np. o ich wizy krajowe i zezwolenia na pobyt czasowy, których ważność upłynie w czasie wojny. Z kolei terminy dokumentów pobytowych i polskich dokumentów  tożsamości wydane po 24 lutego 2022 r. zostają zgodnie z nowymi regulacjami wydłużone na mocy prawa o okres 18 miesięcy.

Specustawa zapewnia Ukraińcom dostęp do polskiego rynku pracy, jeśli ich pobyt został uznany za legalny. Aby Ukrainiec mógł legalnie wykonywać pracę na terenie Polski, podmiot zatrudniający obywatela Ukrainy musi powiadomić w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez tegoż pracownika powiatowy urząd pracy. Powiadomienie następuje poprzez system teleinformatyczny: praca.gov.pl.

Jak wygląda proces rekrutacji pracownika z zagranicy?

Rekruterzy Pajmon CPT kontaktują się telefonicznie lub e-mailowo z potencjalnym kandydatem i przeprowadzają z nim wywiad albo pracownik sam kontaktuje się z rektuterem.

Rekruter Pajmon CPT pyta kandydata m.in. o to, czy kiedyś pracował już w Polsce i w jakim zawodzie, jakie ma kompetencje, w jakim stopniu zna język polski, kiedy może przyjechać do Polski i na jakim stanowisku może pracować, czy planuje krótki czy dłuższy pobyt w Polsce. Rekruter upewnia się również, czy cudzoziemiec posiada ważny dokument pobytowy – wizę lub zezwolenie na pobyt. Najczęściej pracownicy z zagranicy – głównie z Ukrainy chcą przyjechać do Polski w ramach ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego.

Gdy kandydat zgadza się na warunki zatrudnienia w Polsce, w następnym kroku przesyła zdjęcie swojego paszportu. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane od kandydata są przekazywane przez Pajmon CPT do odpowiedniego organu: urzędu wojewódzkiego, czy powiatowego urzędu pracy, w zależności od rodzaju potrzebnego dokumentu, by legalnie pracować w Polsce: zezwolenie / oświadczenie. Po wydaniu dokumentu, trafia on do kandydata.

Po ustaleniu daty przyjazdu do Polski, zakupu biletu podróżnego i wytłumaczeniu kandydatowi, w jaki sposób trafi do centrali Pajmon CPT, osoba ta przyjeżdża do Polski. Pracownik jest odbierany przez koordynatora Pajmon CPT z ustalonego miejsca np. z dworca PKP w Katowicach lub sam dociera do biura głównego znajdującego się w Rybniku. Tutaj przyszły pracownik podpisuje dokumenty. Później sam przyjeżdża do zakładu pracy w Polsce, w którym będzie pracować albo koordynator Pajmon CPT zawozi go na miejsce zakwaterowania.

Jeśli cudzoziemiec musi być poddany izolacji / kwarantannie, trafia na wskazane przez centrum pracy miejsce zakwaterowania. W ustalonym czasie pracownik rozpoczyna swój okres zatrudnienia. Koszty zakwaterowania, kwarantanny i wszystkie sprawy administracyjne oraz kadrowo-płacowe, a także badania lekarskie, BHB są w gestii Pajmon CPT.

Ile kosztuje utrzymanie w Polsce?

W Polsce w 2022 roku najniższa krajowa wynosi 13,91 zł za godzinę na rękę. Ile realnie może zarobić pracownik z Ukrainy, Indii, czy np. Białorusi?

Dla przykładu pracownik produkcyjny z woj. wielkopolskiego pracujący 10-12 godzin w miesiącu (bez weekendów) może zarobić nawet 3600 zł na rękę. Z kolei spawacz MIG-MAG z w woj. zachodniopomorskim może liczyć na zarobki rzędu nawet 5000-6000 zł netto, w zależności od liczby roboczogodzin.

Zważywszy, że firmy rekrutujące pracowników z zagranicy (nie tylko na wyżej wymienione stanowiska pracy), oferują dodatkowe bonusy, jak np. darmowe zakwaterowanie, to pensje rzędu nawet 3000 zł czy wyższe na rękę są bardzo kuszące dla personelu z Ukrainy i Azji. Pracownicy zrekrutowani przez centra pracy płacą średnio ok. 300-310 zł na miesiąc za media. Ponoszą też koszty związane z wyżywieniem. Reszta pieniędzy zostaje im w portfelach.

Tymczasem np. minimalne wynagrodzenie na Ukrainie to 6500 UAH, czyli ok. 846 zł (od 1 grudnia 2021 r.). Z kolei np. w Indiach średnia krajowa wynosi nieco ponad 870 złotych polskich (na terenach wiejskich pracownik otrzymuje zaledwie 235 zł na miesiąc!).

Jak wygląda wprowadzenie pracownika w Polsce?

Jak wygląda wprowadzenie nowego pracownika z zagranicy do pracy w Polsce? To proces zwany onboardingiem. Jak pomóc mu w aklimatyzacji w nowym miejscu pracy z dala od rodzinnego kraju? Duża w tym rola rekruterów i koordynatorów Pajmon CPT, którzy potrafią komunikować się w języku znanym dla cudzoziemca.

Najważniejsza jest właśnie komunikacja, w tym otwartość rekrutera, który wyjaśni dokładnie wszystkie procedury związane z legalizacją pobytu i pracy w Polsce (np. e-mailowo, telefonicznie). Cudzoziemiec musi mieć komplet wszystkich dokumentów, aby spokojnie przekroczyć granicę Polski. Od tego momentu koordynator posługujący się językiem cudzoziemca mu towarzyszy podczas całego okresu pracy w Polsce. Jest z nim w stałym kontakcie e-mailowym i / lub telefonicznym). W razie konieczności udziela tłumaczeń, wyjaśnia kwestie związane np. z: zakwaterowaniem, kwarantanną, transportem do i z miejsca pracy. Pomaga również uregulować np. sprawy związane z założeniem konta bankowego, wizytą u lekarza, tłumaczy niezbędne dokumenty. Jest swoistym łącznikiem między firmą Kontrahenta, gdzie pracuje a centrum pracy tymczasowej, które go zatrudnia.

To właśnie np. Pajmon CPT, który rekrutuje pracowników ze Wschodu i deleguje do zakładów pracy na terenie całej Polski, pomaga cudzoziemcom odnaleźć się na polskim rynku pracy i skutecznie odciąża Klienta biznesowego z procesu rekrutacji i ponoszenia zbędnych kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika. To właśnie po stronie centrów pracy takich jak np. Pajmon CPT leżą kwestie administracyjne i rozliczeniowe kosztów pracy obcokrajowców w Polsce.

Jak cudzoziemiec rozlicza się z pracy w Polsce?

Jak wygląda PIT cudzoziemców zatrudnionych w Polsce? Cudzoziemcy podejmujący pracę zarobkową w Polsce są traktowani przez prawo podatkowe jako rezydenci lub nierezydenci. W zależności od tego, jak zostaną zaklasyfikowani, będą rozliczać się ze swoich podatków.

Certyfikat rezydencji to informacja o miejscu zamieszkania obcokrajowca dla celów podatkowych wydany przez właściwy organ administracji podatkowej.

Polski rezydent podatkowy to osoba, której: 1. „Centrum interesów osobistych lub gospodarczych” (ośrodek interesów życiowych) znajduje się na terytorium Polski i / lub 2. Przebywa na terytorium polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeśli obcokrajowiec spełnia jeden z powyższych wymogów, wówczas podlega polskiemu systemowi podatkowemu i rozlicza się z urzędem skarbowym, jak polski podatnik.

Czym dokładnie jest centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)? Bierze się pod uwagę tutaj takie kryteria, jak np. to, czy obywatel Ukrainy wyjeżdża w celach zarobkowych do innego kraju z całą rodziną, a w przypadku osoby samotnej jest to miejsce powiązań towarzyskich, przynależność do organizacji czy np. uprawianie hobby. Z kolei centrum interesów gospodarczych to miejsce prowadzenia działalności zarobkowej.

Jak dla przykładu wygląda proces rozliczenia za pracę obywateli Ukrainy?

Jeśli obywatel Ukrainy rozlicza się jak polski podatnik w Polsce, składa PIT-11 i uwzględnia całość swoich zarobków, również tych zagranicznych (jeśli takie posiada) w minionym roku. PIT-11 może otrzymać zarówno polski rezydent podatkowy, ale i osoba z Ukrainy zatrudniona w Polsce m.in. na podstawie umowy o pracę.

Jeśli jednak zatrudniony pracownik z Ukrainy posiada umowę zlecenie, co jest najczęstszą formą zatrudnienia obywateli Ukrainy przez pracodawców w Polsce, wówczas uzyskanie statusu rezydenta polskiego skutkuje rozliczaniem się przed polskim urzędem skarbowym.

Płatnik sporządza informację PIT-11, jeśli zatrudniony obywatel Ukrainy posiada certyfikat polskiej rezydencji podatkowej (i taki dokument sam przedkłada). Podatnik zapewnia, że „dla celów podatkowych pozostaje polskim rezydentem podatkowym i posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub w danym roku rozliczeniowym przebywał na terytorium RP dłużej niż 183 dni”.

Najlepiej jeśli podatnik posiada polski numer identyfikacji podatkowej / numer PESEL, który wskazuje w dokumentach podatkowych. W przypadku gdy zatrudniony obcokrajowiec nie posiada numeru PESEL lub NIP, w dokumentach podaje się numer nadany dla osoby zagranicznej dla celów podatkowych przez kraj rezydencji, czyli w tym przypadku – Polski. Jeśli takiego numeru również osoba zagraniczna nie posiada, wtedy posługuje się paszportem – numerem dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.

Polski płatnik przesyła zatrudnionemu PIT-11 do końca lutego, a do urzędu skarbowego – do końca stycznia.

Rozliczenia podatków przed polskim „fiskusem” to wiele zalet, w tym m.in.: możliwość skorzystania z ulg podatkowych, rozliczanie kosztów uzyskania przychodów, czy zwrot na rzecz podatnika nadpłaconego w Polsce podatku.

Jeśli osoba jest nierezydentem, to informację IFT-1/IFT-1R otrzymuje zarówno zatrudniony, jak i organ skarbowy właściwy ze względu na opodatkowanie osób zagranicznych. W związku z tym polski płatnik sporządza informację IFT dla zatrudnionego nierezydenta podatkowego (nie posiada polskiej rezydencji podatkowej). Co zrozumiałe, dokument IFT nie uprawnia do korzystania z ulg podatkowych w Polsce.

Informację IFT-1/IFT-1R sporządza się do końca lutego i przesyła zatrudnionemu (podatnikowi), jak i do urzędu skarbowego. IFT-1R nie trzeba wykazywać przed polskim urzędem. Kwoty podane w tym dokumencie są rozliczane na Ukrainie.

Natomiast dokumenty PIT-4R (w związku z wystawieniem PIT-11): deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym i PIT-8AR (w związku z wystawieniem IFT): deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy należy przekazać do urzędu właściwego dla płatnika – do końca stycznia.

Co ważne, przedsiębiorcy, u których pracują osoby z Ukrainy, mogą powierzyć kwestie rozliczeniowe w ręce centrów pracy, które odpowiadają za skuteczne rekrutacje i dostarczają pracowników ze Wschodu. Wtedy takie firmy, jak np. Pajmon CPT, same przygotowują dokumenty i biorą na siebie pełną odpowiedzialność za rzetelne i staranne wypełnienie informacji podatkowych dla obywateli Ukrainy.

Pracodawco: pamiętaj, że jeśli błędnie zostanie naliczony podatek 17 proc. (zamiast 20 proc.), to najpierw o dopłatę będzie ścigany pracownik. On bywa jednak często nieuchwytny, jeśli w Polsce przebywa przez zaledwie kilka miesięcy. Wtedy o zwrot podatku będzie ścigany podmiot, który go zatrudnia.

Chcesz wiedzieć więcej na temat rozliczeń podatkowych pracowników z Ukrainy zatrudnianych w Polsce? Skontaktuj się z Pajmon CPT. Informacji udziela: Anna Flig, Kierownik ds. Kadr i Płac – tel.: +48 533 398 421.

Ilu cudzoziemców pracuje w Polsce?

„Od kilku lat Polska jest liderem w Europie pod względem przyjazdów cudzoziemców w celu wykonywania pracy” – informuje Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej RP.

Tylko w 2021 r. w Polsce wydano: 504172 zezwoleń na pracę dla cudzoziemca (dotyczą pracy długoterminowej od roku do trzech lat), 1979886 oświadczeń o powierzeniu pracy (związane z pracą krótkoterminową trwającą do pół roku w ciągu 12 miesięcy; od 29.01.2022 r. – okres dopuszczalnej pracy został wydłużony do 24 miesięcy!) oraz 401843 zezwoleń na pracę sezonową (to praca wykonywana przez dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, część turystyki, uznanych jako sezonowe), co daje zawrotną liczbę 2885901 dokumentów!

To blisko 3 miliony różnych dokumentów!

Lawina ofert dla cudzoziemców ruszyła najpierw 29 lutego 2022 r., kiedy wprowadzono nowe regulacje w ustawie o cudzoziemcach. Jednym z kluczowych zapisów było wydłużenie z 6 miesięcy do dwóch lat czasu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Dotyczy pracowników z sześciu krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. 

Prawdziwą rewolucję zaserwowała specustawa ukraińska dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy, która zaczęła obowiązywać z datą wsteczną od 24 lutego 2022 r., czyli od pierwszego dnia wojny w Ukrainie. Dzięki nowym zapisom obywatele Ukrainy mają zapewniony legalny pobyt w okresie przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r. oraz uzyskują z automatu prawo do pracy. Podmiot zatrudniający obywatela Ukrainy musi tylko powiadomić w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez tegoż pracownika powiatowy urząd pracy. Powiadomienie następuje poprzez system teleinformatyczny: praca.gov.pl.

Polska okazuje się idealną przystanią nie tylko dla Ukraińców, ale także dla obywateli Białorusi, Gruzji, czy Indii. 

Po wybuchu wojny w Ukrainie rośnie fala uchodźców z Ukrainy. Z Ukrainy do Polski uciekają głównie kobiety z dziećmi. Z końcem marca 2022 r. granice Polski przekroczyło ponad 2,3 mln osób, w tym ok. 1,8 mln obywateli Ukrainy pozostało w Polsce (inni udawali się przez Polskę do innych krajów Unii Europejskiej). Według nieoficjalnych szacunków w Polsce może przebywać aktualnie nawet 3 mln Ukraińców. W Polsce, która walczy z deficytem pracowników i niekorzystnymi trendami demograficznymi, zapotrzebowanie na cudzoziemców z Ukrainy i Azji jest olbrzymie. Oni również powiększają polski PKB.

Broszura informacyjna dla obywateli Ukrainy