PAJMON CPT

Co daje przedsiębiorcy zatrudnienie obcokrajowca w Polsce?

Co daje przedsiębiorcy zatrudnienie obcokrajowca w Polsce?

Współczesny rynek pracy jest coraz bardziej zglobalizowany, a firmy w Polsce coraz częściej sięgają po zatrudnienie obcokrajowców. Zatrudnianie cudzoziemców może przynieść wiele korzyści przedsiębiorcom, zarówno w kontekście rozwoju firmy, jak i zwiększenia jej konkurencyjności na rynku. W poniższym artykule omówimy kilka kluczowych zalet zatrudniania obcokrajowców w Polsce.

Zatrudnienie obcokrajowca w Polsce

Według danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny, w I półroczu 2019 roku do powiatowych urzędów pracy wpłynęło niemal 233 tys. wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców. Z kolei liczba wydanych zezwoleń na pracę obcokrajowców wynosiła w tym okresie ponad 217 tys. Większość z tych osób pochodziła z Ukrainy.

Dostęp do różnorodnych umiejętności i doświadczenia

Jedną z największych zalet zatrudniania obcokrajowców jest możliwość pozyskania pracowników z różnymi umiejętnościami i doświadczeniem. Cudzoziemcy często przynoszą ze sobą unikalne perspektywy i umiejętności, które mogą wzbogacić zespół oraz pomóc w rozwoju firmy. Zatrudnienie pracownika z innego kraju może przyczynić się do rozwoju kreatywności i innowacyjności w firmie.

Rozszerzenie rynku docelowego

Zatrudnianie obcokrajowców może pomóc firmie w rozszerzeniu rynku docelowego. Pracownicy ze znajomością innych języków i kultur mogą pomóc w nawiązaniu relacji z klientami i partnerami zagranicznymi. To z kolei może otworzyć nowe możliwości eksportu i rozwoju międzynarodowego biznesu.

Wzrost różnorodności kulturowej w miejscu pracy

Zatrudnianie obcokrajowców przyczynia się do zwiększenia różnorodności kulturowej w miejscu pracy. To może stworzyć bardziej otwarte i tolerancyjne środowisko pracy, które 

sprzyja innowacji. Praca w zespole z różnych kultur może również pomóc pracownikom w poszerzeniu swojej wiedzy i zrozumieniu różnic kulturowych.

Poprawa wizerunku firmy / przedsiębiorstwa

Firma, która zatrudnia obcokrajowców, często jest postrzegana jako bardziej otwarta i kosmopolityczna. To może wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy w oczach klientów, partnerów biznesowych i społeczeństwa. Firma może zyskać reputację jako pracodawca, który ceni różnorodność i jest przyjazny dla cudzoziemców.

Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy

Współczesny rynek pracy to konkurencja o najlepszych pracowników. Zatrudnianie obcokrajowców może pomóc firmie w przyciągnięciu wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą przynieść wartość dodaną do organizacji. To z kolei może zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku pracy.

Zatrudnianie cudzoziemców – kto może zatrudniać obcokrajowców w Polsce?

Kto może zatrudnić cudzoziemców w Polsce? Każda osoba fizyczna, właściciel firmy, której siedziba, oddział, zakład lub inna forma działalności znajduje się na terenie Polski, może przyjąć do pracy cudzoziemca. Aby otrzymać zatrudnienie w Polsce, obcokrajowiec musi przedłożyć następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę, świadectwa od poprzednich pracodawców lub inne pisma potwierdzające zatrudnienie za dany okres przypadający w obecnym roku kalendarzowym, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymagane w danej pracy, orzeczenie lekarskie poświadczające zdolność do pracy na konkretnym stanowisku oraz inne wymagane przez prawo dokumenty.
Wśród obowiązkowych danych, które cudzoziemiec ma obowiązek podać w przypadku umowy o pracę, znajdują się: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Pracodawca może również zobowiązać pracodawcę do podania: innych danych osobowych, imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci przyszłego pracownika, numer PESEL.

Jakie ustawy regulują zasady zatrudniania cudzoziemców?

W zależności od obywatelstwa przyszłego pracownika obowiązują inne zasady. W przypadku osób posiadających obywatelstwo państwa należącego do Unii Europejskiej lub jednego z wyżej wymienionych należy przestrzegać ustawy z dnia 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1043).
Ponadto ważne informacje określa również ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001).

Warto zaznaczyć, że w zależności od formy zatrudnienia należy postępować zgodnie z zapisami odpowiednich aktów prawnych obowiązujących również w przypadku zatrudnienia Polaków.
Jeśli pracodawca zdecyduje się na podpisanie umowy o pracę, wówczas obowiązują zapisy zawarte w Kodeksie pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141). Natomiast w przypadku umów cywilnoprawnych należy przestrzegać zapisów zawartych w Kodeksie cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

Jednak warto pamiętać, że w przypadku obywateli pozostałych państw obowiązuje ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców, czyli Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 poz. 2345).

Zatrudnienie w firmie obcokrajowca-podsumowanie i wnioski

Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce może przynieść wiele korzyści przedsiębiorcom. Daje dostęp do różnorodnych umiejętności, pomaga rozszerzyć rynek docelowy, wspiera różnorodność kulturową w miejscu pracy, poprawia wizerunek firmy i zwiększa konkurencyjność na rynku pracy. Dlatego też coraz więcej firm decyduje się na zatrudnianie cudzoziemców i korzysta z ich potencjału w procesie rozwoju i ekspansji.Zatrudnianie obcokrajowców to inwestycja w przyszłość firmy, która może przyczynić się do jej sukcesu na rynku krajowym i międzynarodowym. Warto zrozumieć, że różnorodność kulturowa i umiejętności pracowników z różnych części świata mogą być kluczem do osiągnięcia sukcesu w globalnej gospodarce.

Jeśli zastanawiasz się, czy zatrudnienie obcokrajowca jest dobrym rozwiązaniem dla Twojej firmy, lub szukasz wysoko kwalifikowanego personelu do swojej firmy, skontaktuj się z Pajmon CPT, by poznać wszystkie szczegóły, w jaki sposób przeprowadzić rekrutację obcokrajowca do swojego przedsiębiorstwa.

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy w kontakcie
Залишайтеся на зв'язку