PAJMON CPT

Pajmon logo firmy złote

Zasady zatrudniania

Canva - Justice Law Hammer

Poznaj obowiązujące zasady prawne  i procedury dotyczące zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski.Ustawy.Zatrudnienie cudzoziemców w Pajmon CPT na terenie RP, jest związane ze spełnieniem przez nas szeregu warunków zawartych m.in. w ustawach:

  • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (ustawa ma zastosowanie do cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
  • o cudzoziemcach (ustawa określa zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach),
  • o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa określa sankcje dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń przez cudzoziemca przebywającego bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Zezwolenie Podstawą do powierzenia przez nas pracy cudzoziemcowi (na czas nie dłuższy, niż termin ważności udzielonego zezwolenia na pracę), jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie pracy i otrzymanie przez cudzoziemca stosownego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terytorium RP. Zezwolenie na pracę, wydawane na dane naszej agencji pracy,  jest wymagane, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z Pajmon CPT, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział, zakład lub inna forma działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ A). Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców w Pajmon CPT na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania decyzji administracyjnych przez Wojewodę Śląskiego za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  Pajmon CPT jako podmiot powierzający wykonywanie pracy oświadcza, iż zamierza na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składa pisemny wniosek wraz z oryginałami wymaganych dokumentów oraz kserokopiami do ich uwierzytelnienia. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami jesteśmy zobowiązani złożyć na minimum 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia cudzoziemca.  Zezwolenie na pracę jest wydawane w dwóch egzemplarzach, dostarczanych do nas, przy czym jeden egzemplarz zawsze przekazujemy cudzoziemcowi.  Dokument, jakim jest wydane zezwolenie dotyczy zawsze danego cudzoziemca indywidualnie i określony w nim jest Pajmon CPT jako pracodawca, następnie widnieje stanowisko lub rodzaj pracy oraz okres ważności zezwolenia, jest ono wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużone.  Przedłużenie zezwolenia wymaga złożenia pisemnego wniosku przez Pajmon CPT wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek ten składamy, zgodnie z prawem, nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia. Warunkiem wydania przez Wojewodę Śląskiego zezwolenia na pracę jest uzyskanie przez Pajmon CPT jako podmiot  powierzający pracę cudzoziemcowi informacji od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla nas. 

Obowiązkiem Pajmon CPT jest przekazanie informacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku gdy cudzoziemiec nie podjął wykonywania pracy w okresie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ważności zezwolenia na pracę lub zakończenia wykonywania pracy przez cudzoziemca wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę. Powierzenie pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, wydawanego przez Śląski Urząd Wojewódzki dotyczy tylko obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Rozporządzenie Minitra Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy są uprawnieni do podejmowania krótkoterminowej pracy w Polsce (maksymalnie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Planując zatrudnienie jesteśmy zobowiązani do złożenia oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi do Urzędu Pracy w Rybniku, który prowadzi rejestr oświadczeń. Oświadczenie zawiera dane jednoznacznie identyfikujące Pajmon CPT, jak i cudzoziemca oraz dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi.  Zarejestrowane oświadczenie za pośrednictwem Urzędu Pracy na Pajmon CPT, w oryginale stanowi dla danego cudzoziemca podstawę do ubiegania się o wizę w celu świadczenia pracy w Polsce.

Cudzoziemiec ubiega się o wizę w kraju swojego stałego pobytu, w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej. W dniu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca zawiadamiamy pisemnie o tym fakcie urząd pracy. Jeśli cudzoziemiec nie podejmie zatrudnienia, również jesteśmy zobowiązani poinformować o tym urząd pracy w ciągu 7 dni od dnia planowanego rozpoczęcia pracy, określonego w ewidencji oświadczeń. Oświadczenie zarejestrowane na dane Pajmon CPT w urzędzie pracy dotyczy jedynie pracy u nas. Nie jest ono ważne w przypadku zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie. Praca w ramach zarejestrowanego oświadczenia musi być wykonywana na podstawie pisemnej umowy z Pajmon CPT na warunkach określonych w tym oświadczeniu. Obowiązki Pajmon CPT Pajmon CPT zatrudniając cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego, w zakresie:

  • zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzania składek;
  • obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy;
  • przepisów Kodeksu Pracy.

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy
w kontakcie