PAJMON CPT

Pajmon logo firmy złote

Koronawirus – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

501fc4e20ae0b5044579a22d1badf694

1 kwietnia 2020

Ogłoszenie

Do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, (aktualnie obowiązuje stan epidemii), przedłużeniu ulega:

  • legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, który skończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub ewentualnego kolejnego wprowadzonego stanu wyjątkowego w Polsce,
  • termin na składanie wniosków o legalizację pobytu,
  • ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń
    o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ponadto przesunięte zostaną terminy:

  • na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski,
  • dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

PRZEDŁUŻENIE LEGALNEGO POBYTU OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH

Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej
i zezwolenia na pobyt czasowy będzie dotyczyło sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu przypadł na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub ewentualnego kolejnego wprowadzonego stanu wyjątkowego w Polsce. Jest to zatem okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas okres legalnego pobytu w Polsce będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie legalności pobytu nie wiąże się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej lub wydaniem nowej karty pobytu. Cudzoziemiec nie może na podstawie tak przedłużonego pobytu podróżować po terytorium innych państw obszaru Schengen. Ma jednak możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce np. wykonywania pracy. Przedłużone zostały zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Będzie mógł również opuścić Polskę bez ryzyka nielegalnego pobytu do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW NA SKŁADANIE WNOSKÓW

Ustawa przewiduje wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli termin ten wypadłby
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub ewentualnego kolejnego wprowadzonego stanu wyjątkowego w Polsce. Jak dotychczas, wnioski te będzie można złożyć
w urzędach wojewódzkich do 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywać będzie jako ostatni. Pobyt cudzoziemca w Polsce w tym okresie będzie uważany za legalny pod warunkiem, że złoży on wniosek o legalizację pobytu w przedłużonym terminie.

Dotyczy to cudzoziemców, którzy chcą ubiegać się o:

  • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE,
  • przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C),
  • przedłużenie terminów opuszczenia terytorium Polski.

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW OPUSZCZENIA TERYTORIUM POLSKI

Ustawa zawiera rozwiązanie stanowiące podstawę przedłużenia z mocy prawa terminów opuszczenia terytorium Polski, np. w związku z doręczeniem ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli wypadałyby one w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub ewentualnego kolejnego wprowadzonego stanu wyjątkowego w Polsce. Ich przedłużenie nastąpi do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW DOBROWOLNEGO POWROTU OKREŚLONYCH W DECYZJACH
O ZOBOWIĄZANIU CUDZOZIEMCA DO POWROTU

Przedłużenie z mocy prawa terminu dobrowolnego powrotu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, którego koniec wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub ewentualnego kolejnego wprowadzonego stanu wyjątkowego w Polsce. Jak w przypadku pozostałych rozwiązań zawartych w ustawie, przedłużenie terminu nastąpi do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Udostępnij:

Więcej postów

Zostańmy
w kontakcie